Fireball Goniopora

This a tank raised Fireball Goniopora Coral aka Flowerpot Coral. 

1" frag size.

Fireball Goniopora

$199.00Price